SE-014/ SE-015

Adapter Dumbell
ปลอกสำหรับแปลง แกน 1นิ้ว เป็น 2นิ้ว
มีความยาว 8 นิ้ว
ทำจากพลาสติก

Adapter Barbell
◽ ปลอกสำหรับแปลง แกน 1นิ้ว เป็น 2นิ้ว
◽ มีความยาว 13 นิ้ว
◽ ทำจากพลาสติก